X

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO

SKLEP.FACETEMJESTEM.PL


§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego  sklep.facetemjestem.pl (zwanego dalej Serwisem), w szczególności w zakresie warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagań technicznych koniecznych dla korzystania z tego Serwisu, zasad zawierania i rozwiązywania umów oraz trybu postępowania reklamacyjnego.

§2 Definicje

 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. Usługodawca – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną w ramach Serwisu sklep.facetemjestem.pl, którym jest MALE MEDIA LTD, z siedzibą pod adresem UNIT 4E ENTERPRISE COURT, FARFIELD PARK, ROTHERHAM ENGLAND S63 5DB, wpisaną do rejestru Companies House Number: 9147005; Dane kontaktowe: e-mail: fjiosd@gmail.com, telefon: (+48) 510-529-824, adres do korespondencji: ul. Szulborska 9 m13, 01-104 Warszawa.
  2. Serwis – prowadzony przez Usługodawcę strona internetowa pod adresem http://www.sklep.facetemjestem.pl/ wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część,
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcą drogą elektroniczną w ramach Serwisu. Użytkownikiem w zakresie płatnych usług świadczonych przez Usługodawcę może być osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin oraz Ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo. Użytkownikiem w zakresie płatnych usług świadczonych przez Usługodawcę może być również osoba, która zaakceptowała Regulamin, ukończyła 13 lat i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie oraz: 
   1. zgodę na korzystanie z płatnych usług wyrazi jej przedstawiciel ustawowy,
   2. korzystając z usług świadczonych przez Usługodawcę będzie korzystać wyłącznie z własnych zarobków lub środków oddanych jej przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku.
  4. Umowa - umowa o świadczenie płatnych usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, zawarta pomiędzy Usługodawcą, a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej niniejszym Regulaminem.
  5. Usługa - wszystkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w tym nieodpłatnie oraz odpłatnie. W ramach odpłatnych Usług Usługodawca prowadzi sprzedaż Pakietów oraz sprzedaż plików tekstowych (e-book).
  6. Indywidualny plan dietetyczny - to indywidualny plany żywieniowy, stworzony w oparciu o informacje dotyczące stanu zdrowia i formy fizycznej Użytkownika.
  7. Indywidualny plan treningowy - to indywidualny plany ćwiczeń, stworzony w oparciu o informacje dotyczące stanu zdrowia i formy fizycznej Użytkownika.
  8. E-book - pliki tekstowe w postaci elektronicznej dostępne w formacie PDF.
  9. Dane – wszelkie informacje dotyczące Użytkownika, bez względu na formę, w której informacje te zostały przekazane.
  10. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników.§ 3 Warunki techniczne świadczenia usług w ramach Serwisu

 1. Dla korzystania z bezpłatnych usług Serwisu konieczne jest łączne spełnianie poniższych minimalnych wymogów technicznych: System operacyjny: Windows XP (Service Pack2) lub Windows Vista (Service Pack1) i nowszych lub MacOS X w wersji 10.6 i nowszych; Przeglądarka: Microsoft Internet Explorer 9 lub nowszy lub Google Chrome w wersji 24 i nowszych, Mozilla Firefox w wersji 16 i nowszych lub przeglądarka innej firmy w najbardziej aktualnej dostępnej wersji; Procesor: o wydajności równej lub większej od Pentium 4 o częstotliwości 3 GHz (np. Centrino Mobile Processor 1.8 GHz); Pamięć operacyjna: 1GB RAM; komputer z monitorem; dostęp do Internetu (aktywne łącze internetowe o przepustowości 1Mbit/s lub szybsze). 
 2. Dla korzystania z usług Serwisu w zakresie płatnych usług oferowanych w ramach abonamentu przez Spółkę konieczne jest łączne spełnianie poniższych minimalnych wymogów technicznych: Kamera internetowa, mikrofon, słuchawki lub głośniki; System operacyjny: Windows XP (Service Pack2) lub Windows Vista (Service Pack1) i nowszych lub MacOS X w wersji 10.6 i nowszych; Przeglądarka: Microsoft Internet Explorer 9 lub nowszy lub Google Chrome w wersji 24 i nowszych, Mozilla Firefox w wersji 16 i nowszych lub przeglądarka innej firmy w najbardziej aktualnej dostępnej wersji; Procesor: o wydajności równej lub większej od Pentium 4 o częstotliwości 3 GHz (np. Centrino Mobile Processor 1.8 GHz); Pamięć operacyjna: 1GB RAM; komputer z monitorem; dostęp do Internetu (aktywne łącze internetowe o przepustowości 1Mbit/s lub szybsze); aktywny adres e-mail; aktywny adres e-mail aktywne (sprawne konto poczty elektronicznej e-mail); włączona akceptacja plików cookies oraz skryptów Java; zainstalowany program Skype.


§ 4 Zakres usług oferowanych przez Serwis

 1. Usługami świadczonymi Użytkownikowi nieodpłatnie w ramach Serwisu są wszystkie usługi, z wyłączeniem usług świadczonych odpłatnie. Użytkownik może korzystać z aktualnie dostępnych nieodpłatnych Usług świadczonych przez Usługodawcę w postaci: otrzymania rabatów na podane w Serwisie produkty.
 2. Usługami świadczonymi na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę w ramach Serwisu odpłatnie są:
  1. Konsultacje żywieniowo - treningowe z elementami motywacji w formie konsultacji przez pocztę elektroniczną (e-mail), bądź spotkań za pomocą urządzeń audio - wideo, bądź przy pomocy połączenia telefonicznego udzielane przez trenera lub/i dietetyka w trakcie których odpowiada on na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące diety i treningu lub/i
  2. Stworzenie indywidualnego planu dietetycznego w oparciu o informacje dotyczące Użytkownika w tym jego stanu zdrowia i formy fizycznej lub/i
  3. Stworzenie indywidualnego planu treningowego w oparciu o informacje dotyczące Użytkownika w tym jego stanu zdrowia i formy fizycznej Użytkownika lub/i
  4. Sprzedaż plików tekstowych w formie e-book szczegółowo opisana w § 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Usługi świadczone odpłatnie Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu opisane w ust. 2 pkt. a. - c. niniejszego paragrafu mają formę Pakietów opisanych szczegółowo na http://www.sklep.facetemjestem.pl/. Umowy dotyczące poszczególnych Pakietów zawierane są na czas określony oraz za zapłatą aktualnej ceny.
 4. Użytkownik uiszcza cenę za wybraną Usługę z góry korzystając z udostępnionych aktualnie w Serwisie metod płatności. 
 5. Wynagrodzenie za usługi świadczone w ramach Serwisu odpowiada wartości wykupionego przez Użytkownika Pakietu lub e-booka. Ceny podane na podstronach Pakietów w Serwisie oraz dotyczącego poszczególnych e-booków (podane na stronach Serwisu) wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto zawierającymi wszelkie podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), obciążenia publicznoprawne i są wiążące w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat na zasadach określonych w § 12 niniejszego Regulaminu (Zmiana Regulaminu). W przypadku zmiany wysokości opłat, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ceny obowiązującej w chwili zamówienia danej Usługi.
 7. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość wynikają z taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik.

§ 5 Sprzedaż e-booków

 1. Oferta Serwisu obejmuje sprzedaż plików tekstowych i książek w formie e-booków. 
 2. Zamówienia na e-booki przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na stronie. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza i podanie prawdziwych danych.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 4. Aby pobrać opłacony e-book, należy postępować zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi przez Użytkownika w kolejnych wiadomościach e-mail. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych jest potwierdzana w formie wiadomości e-mail.
 5. Usługodawca udziela Użytkownikowi nieograniczonej w czasie oraz terytorialnie, niewyłącznej licencji do korzystania (na warunkach określonych w Regulaminie) z zakupionego e-booka w sposób określony przepisami Prawa autorskiego, w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z e-booka zgodnie z jego przeznaczeniem, przez osobę która weszła legalnie w jej posiadanie. Przedmiotowa licencja jest udzielana bez możliwości przenoszenia jej lub udzielania dalszych Licencji innym osobom lub podmiotom. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z zakupionego e-booka na wielu urządzeniach.
 6. Udzielona licencja daje możliwość korzystania z e-booka tylko i wyłącznie do celów prywatnych Użytkownika oraz zgodnie z jej przeznaczeniem (w celach szkoleniowych). Zabrania się korzystania z zakupionych w Serwisie e-booków do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Usługodawcy. Zabrania się kopiowania i/lub modyfikowania zakupionych w Serwisie e-booków.
 7. W przypadku wykrycia przez Usługodawcę przypadków naruszenia warunków licencji, Usługodawca wezwie Użytkownika do zaniechania naruszeń, pod rygorem rozwiązania umowy. 
 8. Wszystkie e-booki udostępnione w Serwisie są chronione prawami autorskimi i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83).
 9. Zakupione e-booki służą do ich odtwarzania i przechowywania na urządzeniach elektronicznych. Użytkownik może je użytkować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
 10. Użytkownik nie jest uprawniony do modyfikowania struktury pliku, zmiany jego formatu, dystrybuowania go oraz odtwarzania publicznie. Wszelkie próby łamania zabezpieczeń plików i odszyfrowywania ich zawartości są zabronione.
 11. Do czytania książek elektronicznych w formacie PDF i ePub jest wymagany bezpłatny program Adobe Digital Editions, który można pobrać ze strony http://www.adobe.com/products/digitaleditions/
 12. Do czytania książek elektronicznych w formacie PDF i ePub na iPhone lub iPad wymagany jest program obsługujący DRM firmy Adobe, polecamy Bluefire Reader, który można bezpłatnie pobrać z App Store http://itunes.apple.com/us/app/bluefire-reader/id394275498?mt=8
 13. W przypadku komputera PC lub notebooka poprawne działanie wymaga procesora Intel Pentium lub AMD 500 Mhz, Pamieci RAM 128 MB i wolnego miejsca na dysku przy założeniu, ze jedna publikacja to ok. 300-600 KB.


§ 6 Zawarcie umowy o świadczenie Usług

 1. Dokonanie zakupu w Serwisie nie wymaga rejestracji. 
 2. Użytkownik za pośrednictwem stron Serwisu dokonuje wyboru Usługi (Pakietu lub e-booka) poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, następnie po skompletowaniu zamówienia Użytkownik przechodzi na stronę podsumowania zamówienia gdzie potwierdza je poprzez kliknięcie „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”/”Zamawiam i płacę”. Złożenie Zamówienia na Usługę wiąże się̨ z obowiązkiem dokonania zapłaty za nią.
 3. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu.
 4. Warunkiem dokonania zakupu danej Usługi jest jej dostępność. Szczegółowe instrukcje dotyczące procedury zakupu pojawiać się będą w trakcie dokonywania zakupu w formie komunikatów.
 5. Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje płatności za wybrany Pakiet lub e-book poprzez jeden z dostępnych systemów płatności w Serwisie, który zapewnia bezpieczne realizowanie transakcji.
 6. Zapłata następuje przed skorzystaniem przez Użytkownika z zakupionej Usługi.
 7. Od momentu otrzymania komunikatu o potrzebie uiszczenia ceny za wybrany Produkt Użytkownik ma 7 dni na skuteczne przeprowadzenie operacji zapłaty w wybrany przez siebie sposób. Po przekroczeniu tego czasu operacja ulega anulowaniu. Za ewentualne skutki nie dokonania zakupu, z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Aby dokonać płatności za Usługę należy posiadać obsługiwaną przez wybrany system transakcyjny kartę płatniczą lub konto z dostępem internetowym w odpowiednim banku oraz zabezpieczyć odpowiednią kwotę na obciążenie karty lub rachunku bankowego za zakupiony abonament. 
 9. Zakup Produktu nie zostanie dokonany w przypadku braku możliwości zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie płatniczej lub braku wystarczających środków na koncie.
 10. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem zwrotnym na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 11. Dokonanie zakupu za pośrednictwem Serwisu skutkuje zawarciem wiążącej umowy pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem.
 12. Na żądanie zgłoszone przez Użytkownika Usługodawca wystawi fakturę VAT lub paragon na świadczoną usługę. Z chwilą dokonania płatności Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
 13. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e- mail wiadomość́ informującą o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz w zależności od wyboru Pakietu otrzyma  informację o termie Konsultacji lub/i Formularz karty zdrowia do wypełnienia. W przypadku, gdy wskazany przez Usługodawcę termin nie odpowiada Użytkownikowi, Strony ustalą dogodny dla nich termin. § 7 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Każdy z Użytkowników obowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa.
 2. Usługi świadczone w ramach Serwisu przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 3. Materiały udostępniane użytkownikom w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz wygląd i treść Serwisu (w tym nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych), przysługują wyłącznie Usługodawcy i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie umowy o świadczenie usług nie powoduje przeniesienia na użytkownika majątkowych, ani niemajątkowych praw autorskich w części lub w całości lub udzielenie licencji, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie. 
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w tym także do zaprzestania świadczenia ich bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie ciągłości usług wywołane działaniem czynników zewnętrznych będących wynikiem okoliczności niezależnych od Usługodawcy (np. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich)
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Serwisu w celu dokonania konserwacji, usunięcia zakłóceń lub zmian systemu, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.


§ 8 Postanowienia szczegółowe dotyczące świadczonych usług

 1. Plany treningowe i dietetyczne przygotowywane są indywidualnie dla każdego użytkownika przy założeniu, że użytkownik jest osobą zdrową. Użytkownik oświadcza, iż przed skorzystaniem z planu treningowego lub/i dietetycznego oraz konsultacji oferowanych w ramach Serwisu przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultację celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do stosowania diety lub wykonywania ćwiczeń fizycznych, a także uzyskał zgodę lekarza na stosowanie diety oraz wykonywanie ćwiczeń fizycznych.
 2. W celu skorzystania z płatnych usług stanowiących plany dietetyczne i treningowe Użytkownik obowiązany jest wypełnić Formularz dotyczący stanu zdrowia oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę.
 3. W trakcie korzystania z planów dietetycznych i treningowych Użytkownik kontroluje stan zdrowia w konsultacji z odpowiednim lekarzem, powiadamiając niezwłocznie Usługodawcę o wynikach badań mogących wpłynąć na zakres stosowanego planu odchudzania. Informacje o wynikach badań mogących wpłynąć na zakres stosowanego planu odchudzania Użytkownik obowiązany jest podać Usługodawcy podczas następnej Konsultacji oraz przesłać na podany do kontaktu adres poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do wszelkich zasad bezpieczeństwa i ostrożności obowiązujących w miejscu wykonywania treningów. Korzystanie z planów treningowych może wiązać się z ryzykiem urazów oraz kontuzji za których wystąpienie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Stosowanie diety, planów treningowych, porad i opinii określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do ich stosowania. Plany treningowe i dietetyczne nie są przeznaczone w szczególności dla: 
  1. osób z chorobami serca lub kręgosłupa, osób cierpiących na choroby nowotworowe (w trakcie leczenia);
  2. osób z chorobami nerek, dną moczanową, cukrzycą typu I, po wylewach; 
  3. kobiety w ciąży i w okresie laktacji;
  4. osób uczulonych na gluten;
  5. osób z silną nietolerancją laktozy;
  6. wegan.

W razie alergii na konkretne produkty, Użytkownik zobowiązany jest zgłosić ten fakt Usługodawcy i wyeliminować z diety dane produkty.

 1. Do prawidłowego wykonania usług za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest współdziałanie Użytkownika polegające na rzetelnym podaniu wymaganych informacji, albowiem indywidualny plan dietetyczny lub/i indywidualny plan treningowy tworzone są każdorazowo w oparciu o informacje wskazywane przez Użytkownika. Korzystając z planów Użytkownik powinien ściśle stosować się do nich, a wszelkie modyfikacje mogą być wprowadzane wyłącznie po uprzedniej konsultacji z Usługodawcą. 
 2. Indywidualne diety, porady i opinie mimo, iż przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów.


§ 9 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

 1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać łączącą go z Usługodawcą umowę w zakresie usług świadczonych w ramach Serwisu.
 2. Umowę uznaje się za rozwiązaną z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika rezygnacji z korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu. Rezygnacji można dokonać poprzez przesłanie do Usługodawcy przez Użytkownika pisma w formie elektronicznej z adresu poczty elektronicznej podanego do kontaktu przez Użytkownika. Potwierdzenie rozwiązania umowy na skutek jej wypowiedzenia przez Użytkownika zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 3. Usługodawca może rozwiązać umowę z ważnych powodów z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy w tym trybie wymaga uzasadnienia przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa,
  2. ujawnienia działań Użytkownika na szkodę Usługodawcy, innych Użytkowników Serwisu albo osób trzecich,
  3. zgłoszenia przez innego Użytkownika, osobę trzecią, instytucję lub organ powołany do ścigania przestępstw uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów obowiązującego prawa,
 5. Oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy z podaniem ważnych powodów lub o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 6. W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy, Użytkownikowi przysługuje zwrot płatności i kosztów proporcjonalny do zakresu skorzystania z danej usługi.

§ 10 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta bez podawania przyczyn.
 2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia woli w jakikolwiek sposób, a w szczególności w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres Usługodawcy podany do kontaktu w treści niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika  informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 Formularz odstąpienia od umowy do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z w/w wzoru nie jest obowiązkowe. 
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownikowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i 35 ustawy o prawach konsumenta) niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z Usługodawcą.
 4. Zwrotu płatności Usługodawca następuje przy zastosowaniu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba, że Użytkownik w drodze wyraźnego oświadczenia woli zgodził się na inny sposób zwrotu.
 5. W przypadku wyrażania przez Użytkownika będącego konsumentem zgody na rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania e-booków, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni od dokonania wpłaty) i poinformowania go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku (e-book). Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na automatyczne wysyłanie plików po ich zakupie na urządzenia mobilne lub Dropbox, traci on swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy z chwilą dokonania i opłacenia zakupu, o czym Usługodawca go poinformuje za pośrednictwem odpowiednich komunikatów na stronie.
 6. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy w zakresie Usługi zakupu Pakietów po rozpoczęciu świadczenia usługi przewidzianej niniejszym Regulaminem, Użytkownikowi przysługuje zwrot płatności i kosztów proporcjonalny do zakresu skorzystania z danej usługi (tj. Użytkownik ponosi koszty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy).
 7. W przypadku gdy Usługodawca udzielił Użytkownikowi promocji/rabatu przy zakupie danego Produktu, odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez Usługobiorcę skutkuje odstąpieniem od/wypowiedzeniem warunków  promocji/rabatu. 


§ 11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może skierować do Usługodawcy reklamację w szczególności gdy usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji lub ich uszczegółowienie, Usługodawca niezwłocznie zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji lub jej uzupełnienia w trybie, o którym mowa w ust. 2. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 4. Złożenie reklamacji dotyczącej usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, wymaga złożenia stosownego oświadczenia woli w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres podany do kontaktu w treści niniejszego Regulaminu.
 5. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jego uzasadnieniem i ewentualnymi roszczeniami.§ 12 Zmiana Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej w drodze elektronicznej z Użytkownikiem w zakresie usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownika obowiązuje Regulamin (w tym Cennik Serwisu) w wersji aktualnej na dzień zawarcia umowy.


§ 13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta. Postanowienie to w zakresie w jakim wyłącza lub ogranicza prawa konsumenta w razie zastosowania właściwego w stosunku do niego prawa obcego nie znajduje zastosowania.
 2. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies, akceptuje treść tych dokumentów i zobowiązuje się do przestrzegania ich postanowień. Usługodawca bezpłatnie udostępnia Regulamin, przed zawarciem umowy, a także w każdym innym czasie na żądanie Użytkownika, poprzez zamieszczenie treści w/w dokumentów na ogólnodostępnej stronie internetowej Serwisu. Sposób udostępniania treści Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies pozwala na ich pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie przez Użytkownika.
 3. Spory, które mogą wyniknąć z umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności przez rokowania i porozumienie stron. Spory, które nie zostaną rozwiązane poprzez porozumienie stron, rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne. 
 4. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego Regulaminu, a w miejsce powyższych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa. 
 5. Jakiekolwiek uwagi, zapytania oraz spostrzeżenia prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: fjiosd@gmail.com .
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.08.2016r.Załącznik nr 1 Fromularz odstąpienia od umowy

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów